מס ריבוי דירות הינו מס שמוטל על יחיד/תא משפחתי, שבבעלותו 3 דירות או יותר ושסך חלקי הבעלות בהן יחד הינו 249% ומעלה. המס מוטל על כל הדירות שבבעלות החייב במס למעט שתי דירות, לפי בחירתו.  סכום המס לכל דירה חייבת הוא בשיעור של 1% מהסכום הקובע המחושב ע"פ נוסחה שבחוק כשהוא מוכפל בחלק שבבעלות החייב ובחלק היחסי מהשנה בה היה בעלי הדירה (ככלל החיוב הינו שנתי למעט מכירות/רכישות במהלך השנה(. החוק קובע כי המס לא יעלה על 18,000 ש"ח לדירה, וכמו כן נקבעו בחוק מקרים בהם החייב יהיה פטור ממס, וכן מקרים בהם החייב יחויב במס חלקי. החוק קובע כי בשנת המס 2017 יגיש החייב במס הצהרה לגבי כלל דירותיו (כולל כתובת, שטח, החלק שבבעלותו), הסכום הקובע לכל דירה, מהן הדירות שלא יחויבו, מהו סכום המס לתשלום לכל דירה חייבת וסכום המס הכללי לתשלום. ככלל את ההצהרה יש להגיש לרשות המסים עד 30 ביוני 2017. את המס יש לשלם בשני תשלומים שווים: האחד עד 30 ביוני והשני עד 31 בדצמבר של שנת המס. בחוק ובתקנות נקבעו כללים ותנאים לגבי זכאות חייב להטבות בעת מכירת דירת מגורים מיום 1 בינואר 2017 ועד ליום 1 באוקטובר 2017. הטבות כוללות, בכפוף לעמידה בהוראות החוק והתקנות:

  1. פטור ממס ריבוי דירות בגין הדירה שנמכרה או דירה אחרת לפי בחירתו של החייב מיום 1 בינואר 2017.
  2. מתן מענק לתשלום מס השבח ולא יותר מתקרה שנקבעה בתקנות.
  3. אפשרות להפקיד את כספי תמורת המכירות עד לתקרה שנקבעה בקופת גמל להשקעה. לגבי הפקדה בקופ"ג - ניתן להפקיד לקופה עד ליום 31 בדצמבר 2017 ובתנאי שהמכירה בוצעה לפני מועד ההפקדה, גם אם המכירה לאחר 1 באוקטובר 2017.

 

 

 

השארת תגובה